CERTYFIKATY

         

Aktualności
BIP
PARTNERZY

MIASTO ZĄBKI

 Znalezione obrazy dla zapytania radio dzieciom

  Znalezione obrazy dla zapytania chronimy dzieci logo

Rekrutacja do przedszkola


Szanowni Państwo!

Publiczne Przedszkole Nr 3 "SKRZAT"  nie prowadzi rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2017/2018 ponieważ nie dysponuje wolnymi miejscami. 


        Szanowni Państwo,

Spotkanie z rodzicami dzieci przyjętych do naszego przedszkola od września 2017 odbędzie się w dniu 05.06.2017r. (poniedziałek) o godz. 16:30 w auli przedszkola.

Zapraszamy Państwa na spotkanie z dyrektorem, następnie z nauczycielami w poszczególnych grupach (informacje o przydziałach dzieci do poszczególnych grup podamy 05.06.2017r.).

Na spotkanie zapraszamy rodziców bez dzieci.

Ze względu na ważność omawianych spraw obecność na spotkaniach proszę potraktować jako obowiązkową.

                                                                       Serdecznie zapraszamy.

 

 


 Szanowni Państwo,

 

    W dniu jutrzejszym tj. 30.05.2017r. (wtorek) o godz. 8:00 wywieszamy listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem:

- w dniu 30.05.2017 r. (wtorek) sekretariat czynny w godz. 8:00-14:00 ze względu na Uroczystą Sesję Rady Miasta- w pozostałe dni sekretariat czynny w godz. 8:00- 16:00Szanowni Państwo!

Zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego, wszyscy  Rodzice, których dzieci zostały zakwalifikowane do Publicznego Przedszkola nr 3 „SKRZAT” na rok szkolny 2017/2018 i chcą aby, były przyjęte do w/w przedszkola proszeni są  o potwierdzenie           w sekretariacie poprzez złożenie podpisu na listach zakwalifikowanych.

Podpisy  na listach zakwalifikowanych można  składać do dnia 29.05. 2017r.             w sekretariacie placówki w godzinach 8:00-16:00.

Nie złożenie w podanym terminie podpisu  przez Rodzica  jest równoznaczne  z rezygnacją    z miejsca  i nieprzyjęciem dziecka do przedszkola.

Przed złożeniem potwierdzenia woli zapisania dziecka prosimy o wypełnienie

„Karty informacyjnej o dziecku”- będą wydawane w sekretariacie.


  REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola zostaną wywieszone dziś (24.05) po godz. 14:00 w holu przedszkola.

 

 

Składanie wniosków wraz z oświadczeniami w sekretariacie przedszkola od 10 IV do 25 IV.

10 IV, 24 IV sekretariat czynny od 9:00 do 17:00.

W pozostałe dni od 8:00 do 16:00.

 

Pliki do pobrania kliknij

 

 

Szanowni Państwo

Informujemy, że rekrutacja do publicznych  przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Mieście Ząbki na rok szkolny 2017/2018 odbędzie się w terminie od 10 do 25 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 204 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy  wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)  Burmistrz Miasta Ząbki w § 1 Zarządzenia  Nr 0050.32.2017  z dnia 27 marca 2017 r., ustalił  terminy postępowania  rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów,  na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów  przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki, co obrazuje poniżej Tabela nr 1

Tabela nr 1

 

Etapy postępowania rekrutacyjnego

 Terminy przeprowadzania postępowanie rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola lub  oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej,  oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym                  i uzupełniającym.

 

od 10 do 25 kwietnia  2017 r.

 

 

od 19 do 27 czerwca  2017 r.

2.

Podanie wyników postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego  do publicznej wiadomości w formie listy  kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

24 maja 2017 r.

 

 

17 lipca  2017 r.

3.

Złożenie potwierdzenia  woli zapisania dziecka do publicznego  przedszkola lub oddziału przedszkolnego  w publicznej szkole podstawowej, do których  dziecko zostało zakwalifikowane, w formie pisemnego oświadczenia.

od 25 do 29 maja 2017 r.

od 18 do 21  lipca 2017 r.

4.

Podanie przez komisję  rekrutacyjną  do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych.

 

30  maja  2017 r.

 

25 lipca  2017 r.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli nie biorą udziału dzieci, które już w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczają do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego  w publicznej szkole podstawowej. Rodzice/prawni opiekunowie takich dzieci składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko w roku szkolnym 2017/2018 – zgodnie   z art.153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy złożyć w terminie od 3 kwietnia 2017 r.  do 7 kwietnia 2017 r. w placówce do której dziecko uczęszcza.

W postępowaniu  rekrutacyjnym do publicznych  przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 brane są  pod uwagę:

Ø  kryteria  określone w  art.131 ust.2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) - tzw. kryteria ustawowe, które są uwzględniane na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Ww. kryteria  mają jednakową wartość.

Ø  kryteria określone przez organ prowadzący w  Uchwale  Nr  XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie  określenia kryteriów  branych pod uwagę  na drugim etapie  postępowania  rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych    w publicznych szkołach podstawowych. Ww. kryteria mają  różną wartość.

Należy podkreślić, że do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej są przyjmowane dzieci (kandydaci) zamieszkali  na terenie  danej  gminy -  Miasta Ząbki (zgodnie z   art. 131 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe). W przypadku  większej liczby kandydatów spełniających ww. warunek – (kandydat zamieszkuje na terenie Miasta Ząbki), niż liczba wolnych miejsc w  publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej na pierwszym etapie  postępowania  rekrutacyjnego  są brane pod uwagę  kryteria określone w art.131 ust.2  ustawy z dnia 14 grudnia    2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) - tzw. kryteria ustawowe.  Poniżej w Tabeli nr 2  przedstawiamy Państwu informację o kryteriach  określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz o dokumentach, które należy złożyć  w celu potwierdzenia spełniania tychże kryteriów.

Tabela nr 2

Lp

 

Kryterium

 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

 

 

1.

 

Wielodzietność rodziny kandydata*

*Stosownie do  art. 4 pkt 42  ustawy z dnia 14  grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ilekroć  we wniosku  jest mowa  o wielodzietności  rodziny  - należy  przez to  rozumieć rodzinę wychowującą  troje i więcej dzieci

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Zgodnie z art. 150  ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” . Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 

 

2.

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenieo potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

 

3.

Niepełnosprawność

jednego z rodziców kandydata

Orzeczenieo niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 )

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

 

4.

Niepełnosprawność

obojga rodziców kandydata

 

Orzeczeniao niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)

Oryginały, notarialnie poświadczone kopie albo urzędowo poświadczone zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisy lub wyciągi z dokumentu  lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

 

5.

Niepełnosprawność

rodzeństwa kandydata

Orzeczenieo niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046) Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

 

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

*Zgodnie z  art. 4 pkt 43  ustawy z dnia 14  grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ilekroć  we wniosku  jest mowa  o samotnym  wychowywaniu dziecka – należy przez to  rozumieć  wychowanie przez pannę, kawalera, wdowę , wdowca, osobę pozostającą  w separacji  orzeczonej  prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Oświadczenie o   samotnym wychowywaniu dziecka  oraz  niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem składane jest     w każdej  sytuacji określonej  jako samotne wychowywanie dziecka. Oświadczenie składa się  pod rygorem odpowiedzialności  karnej

 

 

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczającyobjęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

 

 

W przypadku  równorzędnych  wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania  rekrutacyjnego lub jeżeli po  zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi  miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria  określone  w Uchwale Nr  XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie  określenie kryteriów  branych pod uwagę  na drugim etapie  postępowania  rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. Poniżej w Tabeli nr 3  przedstawiamy Państwu informacjęo kryteriach branych pod uwagę na drugim  etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola określonych w uchwale Nr  XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. oraz dokumentach, które należy złożyć  w celu potwierdzenia spełniania tychże kryteriów a także  liczbie punktów przyznawanych za spełnianie danego kryterium

Tabela nr 3 (dotyczy publicznego przedszkola)

 

Lp

 

 

 

Kryterium

 

 

 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

 

 

Liczba punktów przyznanych za spełnianie danego  kryterium

 

1.

 

 

Oboje rodziców lub prawnych opiekunów   kandydata pracują zawodowo

·          Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,

·          zaświadczenie szkoły lub szkoły wyższej potwierdzające naukę w trybie dziennym,

·          aktualny wydruk wykonany nie wcześniej niż na 3 dni przed zgłoszeniem wniosku, ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,

·          zaświadczenie wydane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające podleganie w okresie składania wniosku rekrutacyjnego ubezpieczeniu społecznemu rolników

 

10

 

2.

 

Wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku, Miasta Ząbki jako miejsca zamieszkania przez:

a)     oboje rodziców lub opiekunów prawnych kandydata

b)     jednego rodzica lub opiekuna prawnego kandydata

 

Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku lub kopia zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3)

a)     12

 

 

 

 

b)     6

 

 

 

 

3.

 

 

 

Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego samego, wybranego przez rodziców   lub opiekunów prawnych publicznego przedszkola 

 

Pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego kandydata o uczęszczaniu drugiego dziecka do danej placówki

 

7

 

4.

 

 

 

Rodzice lub prawni opiekunowie  kandydata spełniają kryterium dochodu na osobę   w rodzinie w wysokości 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy   z dnia 28 listopada 2003 r.  o świadczeniach rodzinnych

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579)

 

 

Pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego kandydata o spełnianiu kryterium dochodu na osobę w rodzinie

 

 

 

5

 

5.

 

Rodzice lub opiekunowie prawni  kandydata posiadają  dwoje dzieci

Kopie aktów  urodzenia dzieci

 

5

 

6.

 

 

Istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie

 

 

Pisemne oświadczenie rodzica kandydata o potrzebie zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie

 

 

 

5

 

Poniżej w Tabeli nr 4  przedstawiamy Państwu informację o kryteriach branych pod uwagę na drugim  etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego publicznej szkole podstawowej określonych w uchwale  Nr  XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. oraz dokumentach, które należy złożyć  w celu potwierdzenia spełniania tychże kryteriów a także  liczbie punktów przyznawanych za spełnianie danego kryterium

 

Tabela nr 4 (dotyczy oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej)

Lp

 

 

Kryterium

 

 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

 

 

Liczba punktów przyznanych za spełnianie danego  kryterium

 

1.

 

 

Oboje rodziców lub opiekunów prawnych kandydata pracują zawodowo

·          Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,

·          zaświadczenie szkoły lub szkoły wyższej potwierdzające naukę w trybie dziennym,

·          aktualny wydruk wykonany nie wcześniej niż na 3 dni przed zgłoszeniem wniosku, ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,

·          zaświadczenie wydane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające podleganie w okresie składania wniosku rekrutacyjnego ubezpieczeniu społecznemu rolników

 

6

2.

Wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku, Miasta Ząbki jako miejsca zamieszkania przez:

a)     oboje rodziców lub opiekunów prawnych kandydata

b)     jednego rodzica lub opiekuna prawnego kandydata

 

Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku lub kopia zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3)

a)12

 

 

 

 

b) 6

 

 

 

3.

 

 

Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej samej szkoły

Pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego kandydata o uczęszczaniu drugiego dziecka do danej placówki

8

 

4.

 

 

 

Rodzice lub prawni opiekunowie  kandydata spełniają kryterium dochodu na osobę w rodzinie w wysokości 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579)

 

 

Pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego kandydata o spełnianiu kryterium dochodu na osobę w rodzinie

 

       

 

            5

 

 

 

5.

 

Rodzice lub prawni opiekunowie  kandydata posiadają  dwoje dzieci

Kopie aktów  urodzenia dzieci

 

5

 

6.

 

 

 

Kandydat mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, w której zorganizowany jest oddział przedszkolny, do którego prowadzona jest rekrutacja

Pisemne oświadczenie rodzica kandydata o miejscu zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły podstawowej,           w której zorganizowany jest oddział przedszkolny, do którego prowadzona jest rekrutacja

 

9

 

 

 

Szanowni Państwo wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej może być złożony do nie więcej niż TRZECH wybranych publicznych przedszkoli albo publicznych szkół (zgodnie z art. 156 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia     2016 r.- Prawo oświatowe) .         

We wniosku  o przyjęcie  do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej  określa się  kolejność wybranych publicznych przedszkoli, szkół  w porządku od  najbardziej do  najmniej preferowanych. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z załączoną do wniosku dokumentacją  składa się do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych w terminie od 10  do 25 kwietnia 2017 r. Wzór  wniosku  o przyjęcie kandydata  do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej będzie dostępny do pobrania na stronie internetowej  Urzędu Miasta Ząbki oraz w publicznych przedszkolach i publicznych szkołach podstawowych   od  dnia 5  kwietnia 2017 r.

 

Należy podkreślić, że składane przez Państwa oświadczenia potwierdzające spełnianie określonych kryteriów i załączane  do wniosku o przyjęcia dziecka (kandydata) do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej podlegają weryfikacji.Zgodnie z art. 150 ust. 7ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59)  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Burmistrza miasta Ząbki  o potwierdzenie tych okoliczności. Burmistrz Miasta Ząbki potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni na podstawie informacji, które zna z urzędu,  lub może wystąpić do  instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach  zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym  wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu. Do przeprowadzenia wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym  mowa w  ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195  i 1579).

Procedura odwoławcza

  • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów (dzieci) przyjętych                       i nieprzyjętych, rodzic kandydata (dziecka) może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej  - zgodnie z art. 158 ust. 6 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59.)
  • Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym  mowa z art. 158 ust. 6 cytowanej powyżej  ustawy .
  • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - zgodnie z art. 158 ust. 8ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59).
  • W terminie  7 dni od dnia otrzymania odwołania  dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w  art. 158 ust. 8cytowanej powyżej  ustawy. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Szanowni Państwo informujemy, że  na terenie Miasta Ząbki działają:

  • trzy publiczne przedszkola  prowadzone przez Miasto Ząbki:

Publiczne Przedszkole Nr 1  „Zielony Dinek",   ul. Wyspiańskiego 22

Publiczne Przedszkole Nr 2 „Leśny Zakątek",  ul. Prusa 3/5

 Publiczne Przedszkole Nr 3 „Skrzat",  ul. Westerplatte 1/11

 

  • trzy publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Ząbki

Szkoła Podstawowa Nr 1,  ul. Piłsudskiego 35

Szkoła Podstawowa Nr 2,   ul. Batorego 11

Szkoła Podstawowa Nr 3,   ul. Kościelna 2

      w których  to szkołach w roku szkolnym 2017/2018 będą funkcjonowały oddziały przedszkolne.

 

  • sześć publicznych przedszkoli   prowadzonych przez  osoby prawne lub fizyczne, które działają na podstawie wydanego przez Burmistrza Miasta Ząbki osobom prawnym lub fizycznym zezwolenia na prowadzenie  publicznego przedszkola.

Publiczne Przedszkole „Jagódka ABC",   ul. Świerkowa 2

Publiczne Przedszkole American Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki,  ul. Piłsudskiego 152

Publiczne Przedszkole ZOZOLAND,  ul. Powstańców 70A

Publiczne Przedszkole "Marzenia do spełnienia",  ul. 11-go Listopada 85

Publiczne Przedszkole „Akademia Fantazji”,  ul. Piłsudskiego 46

Publiczne Przedszkole „Przystań Elfów”,  ul. Ks. Kuleszy 24


Listę  placówek, w których będzie  prowadzona  rekrutacja i do których będziecie Państwo składać wnioski o przyjęcie dziecka do publicznego  przedszkola i oddziału przedszkolnego    w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 podamy do publicznej wiadomości 10 kwietnia 2017 roku do godziny 10.00. Powyższe  uwarunkowane jest tym,   iż Rodzice dzieci, które  obecnie uczęszczającą do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w terminie od 3 do 7 kwietnia 2017 r. będą składać deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce. Po zebraniu tych deklaracji  Dyrektorzy publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych przekażą do Urzędu Miasta Ząbki informację   jaką ilością wolnych  miejsc dysponują.

 

 

                                                                                                      Referat Oświaty i Polityki Społecznej

                                                                                                        Urzędu Miasta Ząbki

 

Treść uchwały - proszę kliknąc w poniższy link:

Uchwała Nr XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych  szkołach podstawowych


 Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie od 1 września 2017 r. reformy oświatowej oraz podejmowanymi przez Miasto Ząbki działaniami w zakresie jej wdrażania uprzejmie informuję, że w myśl art. 204 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, będą podane do dnia 15 kwietnia 2017 r. W związku z powyższym na początku kwietnia 2017 r. ukażą się wszelkie informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2017/2018. Jednocześnie informujemy, że Rada Miasta Ząbki podjęła następujące uchwały w przedmiotowej sprawie:

  1. Uchwałę Nr XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych  szkołach podstawowych


« powrót