CERTYFIKATY

           

Aktualności
BIP
PARTNERZY

MIASTO ZĄBKI

 Znalezione obrazy dla zapytania radio dzieciom

  Znalezione obrazy dla zapytania chronimy dzieci logo

Rekrutacja do przedszkola

 

  Szanowni Państwo!

Od 11.03.2019r do 22.03.2019r będzie trwała rekrutacja  na rok szkolny 2019/2020.          Po zalogowaniu się w sytemie  dokumenty należy  złożyć     w sekretariacie placówki pierwszego wyboru. 

Podczas rekrutacji sekretariat czynny w godzinach:

Poniedziałek - 9:00 - 17:00

Wtorek - 8:00 - 16:00

Środa - 8:00 - 16:00

Czwartek - 8:00 - 16:00

Piątek - 7:00 - 15:00


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Szanowni Państwo

Informujemy, że rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych  w publicznych szkołach podstawowych  na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się w Mieście Ząbki  w terminie od 11 marca do 22 marca 2019 r.

 

W dniu 11 marca 2019 roku o godz. 13.00 pod adresem:

zabki.formico.pl 

zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
Zarejestrowany wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.

Na podstawie art. 154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) Burmistrz Miasta Ząbki w § 1 Zarządzenia Nr 0050.16.2019 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 stycznia 2019 r., ustalił  terminy postępowania  rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów,  na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki, co obrazuje poniżej Tabela nr 1.

Zarządzenie nr 0050.16.2019 z dnia 28.01.2019

Tabela nr 1

 

Lp.

 

 

 

Etapy postępowania rekrutacyjnego

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego

 

 

1.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

od 4 marca 2019 r.

godz. 12.00 do

8 marca 2019 r.

godz. 16.00

 

 

-----------------------------

 

 

 

2.

Składanie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, w tym terminy składania dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym.

 

od 11 marca 2019 r.

godz. 13.00 do

22 marca 2019 r.

godz. 16.00

 

od 1 sierpnia 2019 r.

 godz. 13.00 do

8 sierpnia 2019 r.

godz. 16.00

      

 

3.

Podanie wyników postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

19 kwietnia 2019 r.

godz. 15.00

 

12 sierpnia 2019 r.

godz. 15.00

 

 

4.

Złożenie potwierdzenia woli zapisania dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, do których dziecko zostało zakwalifikowane, w formie pisemnego oświadczenia.

 

od 23 kwietnia  2019 r.

godz. 13.00

do 26 kwietnia 2019 r.

godz. 16.00

 

od 13 sierpnia  2019 r. godz. 13.00

do 16 sierpnia 2019 r. godz. 16.00

 

 

5.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

6 maja 2019 r.

godz. 15.00

 

22 sierpnia 2019 r.

godz. 15.00

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli nie biorą udziału dzieci, które już w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczają do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej. Rodzice/prawni opiekunowie takich dzieci składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko w roku szkolnym 2019/2020 – zgodnie z art.153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe.

 

W postępowaniu  rekrutacyjnym do publicznych  przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 brane są  pod uwagę :

  • kryteria  określone w  art.131 ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe- tzw. kryteria ustawowe, które są uwzględniane na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Ww. kryteria  mają jednakową wartość.
  • kryteria określone przez organ prowadzący w  Uchwale  Nr  XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie  określenia kryteriów  branych pod uwagę  na drugim etapie  postępowania  rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. Ww. kryteria mają  różną wartość.

 

Należy podkreślić, że do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej są przyjmowane dzieci (kandydaci) zamieszkali  na terenie  Miasta Ząbki (zgodnie z art. 131 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe).

W przypadku  większej liczby kandydatów spełniających ww. warunek (kandydat zamieszkuje na terenie Miasta Ząbki), niż liczba wolnych miejsc w  publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w art.131 ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo oświatowe - tzw. kryteria ustawowe. 

Poniżej w tabeli Nr 2  przedstawiamy Państwu informację o kryteriach określonych w ustawie, oraz dokumenty które należy złożyć  w celu potwierdzenia spełniania tychże kryteriów.

Tabela nr 2

 

 

Lp.

 

Kryterium

 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

 

Wielodzietność rodziny kandydata*

*Stosownie do  art. 4 pkt 42  ustawy z dnia 14  grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ilekroć  we wniosku  jest mowa  o wielodzietności  rodziny  - należy  przez to  rozumieć rodzinę wychowującą  troje i więcej dzieci

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 

 

2.

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenieo potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

3.

Niepełnosprawność

jednego z rodziców kandydata

Orzeczenieo niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

4.

Niepełnosprawność

obojga rodziców kandydata

 

Orzeczeniao niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.)

Oryginały, notarialnie poświadczone kopie albo urzędowo poświadczone zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisy lub wyciągi z dokumentu  lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

5.

Niepełnosprawność

rodzeństwa kandydata

Orzeczenieo niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczającyobjęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z  2017 r. poz. 697, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

 

W przypadku  równorzędnych  wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania  rekrutacyjnego lub jeżeli po  zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi  miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria  określone  w Uchwale                                 Nr XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie  określenie kryteriów  branych pod uwagę  na drugim etapie  postępowania  rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Poniżej w Tabeli nr 3  przedstawiamy Państwu informacjęo kryteriach branych pod uwagę na drugim  etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola określonych w uchwale Nr  XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. oraz dokumentach, które należy złożyć  w celu potwierdzenia spełniania tychże kryteriów.

 

Tabela nr 3

 

Lp

 

1

Kryterium

 

2

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

 

3

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

Oboje rodzice kandydata pracują zawodowo

  • zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  • zaświadczenie szkoły lub szkoły wyższej potwierdzające naukę w trybie dziennym,
  • aktualny wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,
  • zaświadczenie wydane przez kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające podleganie w okresie składania wniosku rekrutacyjnego ubezpieczeniu społecznemu rolników
 

 

 

2.

Wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku, Miasta Ząbki jako miejsca zamieszkania przez:

  1. oboje rodziców kandydata
  2. jednego rodzica kandydata

 

Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku lub kopia zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3)

 
 

 

 

 

3.

 

 

Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego samego, wybranego przez rodziców publicznego przedszkola- dotyczy przedszkoli

Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej samej szkoły- dotyczy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

 

 

Pisemne oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu drugiego dziecka do danej placówki

 

 

 

4.

 

Rodzice kandydata spełniają kryterium dochodu na osobę w rodzinie w wysokości 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

(Dz. U. z  2017 r. poz. 1952)

 

Pisemne oświadczenie rodzica kandydata o spełnianiu kryterium dochodu na osobę w rodzinie

 

 

 

5.

Rodzice kandydata posiadają  dwoje dzieci

Kopie aktów  urodzenia dzieci

 

 

 

 

6.

 

 

Istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie- dotyczy przedszkoli

Kandydat mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, w której zorganizowany jest oddział przedszkolny, do którego prowadzona jest rekrutacja- dotyczy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Pisemne oświadczenie rodzica kandydata o potrzebie zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie

 

Pisemne oświadczenie rodzica kandydata o miejscu zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, w której zorganizowany jest oddział przedszkolny, do którego prowadzona jest rekrutacja

 

 

 

Placówki w których będzie prowadzona rekrutacja i do których możecie Państwo składać wnioski o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020:

 

Publiczne Przedszkole Nr 1  „Zielony Dinek"

Publiczne Przedszkole Nr 2 „Leśny Zakątek"

Publiczne Przedszkole Nr 3 „Skrzat"

Publiczne Przedszkole "Jagódka ABC"

Publiczne Przedszkole American Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki

Publiczne Przedszkole „ZOZOLAND"

Publiczne Przedszkole "Marzenia do spełnienia"

      Publiczne Przedszkole „Akademia Fantazji”

Publiczne Przedszkole „Przystań Elfów”

Publiczne Przedszkole „Wyspa Przygód”

Szkoła Podstawowej Nr 1- oddział przedszkolny

Szkole Podstawowej Nr 2- oddział przedszkolny

Szkole Podstawowej Nr 3- oddział przedszkolny.

Szczegółowe informacje o ilości wolnych miejsc w poszczególnych rocznikach będą dla Państwa dostępne po zalogowaniu do systemu e-rekrutacja.


 

 

                                                                                  Referat Oświaty i Polityki Społecznej

                                                                                              Urzędu Miasta Ząbki« powrót