CERTYFIKATY

         

Aktualności
BIP
PARTNERZY

MIASTO ZĄBKI

 Znalezione obrazy dla zapytania radio dzieciom

  Znalezione obrazy dla zapytania chronimy dzieci logo

Powiatowa Karta Rodziny


 

Szanowni Mieszkańcy Ząbek

 

Szanowni Państwo, informuję uprzejmie, że na posiedzeniu Rady Miasta Ząbki      w dniu 13 marca 2013 r. Rada Miasta Ząbki, przyjęła uchwalę  Nr XXXVIII/314/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej  Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina pl. Podstawowe informacje  o ww. programie lokalnym przedstawiam Państwu poniżej

 • Program Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl realizowany w Mieście Ząbki jest skierowany do rodzin wielodzietnych, w tym do wielodzietnych rodzin zastępczych, zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki i zameldowanych pod wspólnym adresem na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy.
 • Rodziną Wielodzietną zgodnie z § 2 cytowanej powyżej Uchwały Nr XXXVIII/314/2013 z dnia 13 marca 2013 r. jest rodzina składająca się  z rodziców lub jednego rodzica, wychowująca troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko, które ukończyło 18 lat uczy się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub przepisach o szkolnictwie wyższym.
 • Wsparcie Rodziny Wielodzietnej będzie polegać na wprowadzeniu przez Miasto Ząbki i jego jednostki organizacyjne systemu następujących zniżek  i ulg dla posiadaczy Powiatowej Karty Rodziny:
  1. 50 % zniżki w opłacie za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym,
  2. 50 % zniżki w opłacie za zajęcia sportowe prowadzone w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, nie więcej jednak niż 100,00 zł dla jednego dziecka miesięcznie,
  3. 50% zniżki w opłacie za zajęcia prowadzone w ramach sekcji i kół zainteresowań w Miejskim Ośrodku Kultury, nie więcej jednak niż 100,00 zł dla jednego dziecka miesięcznie.
  4. 50% zniżki w opłacie za posiłki wydawane w formie obiadów przez publiczne szkoły podstawowe i publiczne gimnazja, nie więcej jednak niż 100,00 zł dla jednego dziecka miesięcznie, za wyjątkiem, gdy dziecko korzysta z innej  formy pomocy  dożywiana w szkole
 • Zgodnie z § 8  cytowanej powyżej Uchwały Nr XXXVIII/314/2013 z dnia 13 marca 2013 r. realizacja tego programu nastąpi pod warunkiem i nie wcześniej  niż po  przeznaczeniu przez Powiat Wołomiński środków  na realizację tego  programu w Mieście Ząbki w wysokości nie  mniejszej niż 30 % przewidywanych kosztów.
 • Biorąc powyższe pod  uwagę, informuję Państważe o terminie i miejscu składania wniosku o wydanie  Powiatowej Karty Rodziny, jak i o  wzorze ww. wniosku, poinformujemy Państwa po pozytywnym rozpatrzeniu przez Starostę Wołomińskiego,  wniosku złożonego przez Burmistrza  Miasta Ząbki   do Starosty Wołomińskiego w Starostwie Powiatowym  w Wołominie  ul. Prądzyńskiego 3, o przyznanie dotacji na ten cel.
 • Jednocześnie nadmieniam, że przyjęcie przez Radę Miasta Ząbki uchwały      Nr XXXVIII/314/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej  Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina pl, związane jest ściśle z  przyjęciem przez Powiat Wołomiński - Uchwały  Nr XXI-235/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 września 2012 r. dotyczącego „Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl”, który przewiduje szereg działań podejmowanych przez Powiat Wołomiński na rzecz rodziny, mających na celu tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju rodziny wielodzietnej oraz  kształtowania jej pozytywnego wizerunku w najbliższym środowisku lokalnym.

 

 

                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                          Burmistrz Miasta Ząbki

                         

 


                         Agnieszka Neuff, 2013-03-22
« powrót