CERTYFIKATY

           

Aktualności
BIP
PARTNERZY

MIASTO ZĄBKI

 Znalezione obrazy dla zapytania radio dzieciom

  Znalezione obrazy dla zapytania chronimy dzieci logo

Ochrona Danych Osobowych

Publiczne Przedszkole Nr 3 „SKRZAT” z siedzibą przy ul. Westerplatte 1/11, 05-091 Ząbkiw świetle przepisów prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , tzw. „RODO) jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiada za ich wykorzystywanie i bezpieczeństwo. Przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przekazania poniższych informacji.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

- przyjęcia dziecka do przedszkola,

- realizacji zadań oświatowych,

- zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w czasie pobytu w przedszkolu,

- umożliwienia dziecku korzystania z pełnej oferty przedszkola,

- realizacji działań promocyjnych przedszkola.

Podstawą prawną dla przetwarzania danych są:

- Państwa zgoda (art. 6 ust. 1a RODO)  – np. pobierana przy okazji przetwarzania wizerunku Państwa dziecka lub innych danych, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów prawa,

- przepisy prawa (art. 6 ust. 1c RODO) – są to ustawy: o systemie oświaty, o systemie informacji oświatowej, o samorządzie gminnym oraz akty wykonawcze do tych przepisów.

Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka.

Do zrealizowania wymienionych wyżej celów wymagamy danych, które pomogą nam Państwa zidentyfikować oraz danych np. o rozwoju psycho-fizycznym i stanie zdrowia dzieci. Ich zakres został ograniczony do niezbędnego minimum. Podanie niektórych danych jest obowiązkiem ustawowym (wynika z odrębnych przepisów), a podanie części danych (np. gdy prosimy Państwa o zgodę na ich przetwarzanie) jest dobrowolne.

Do Państwa danych mogą mieć dostęp pracownicy firmy: VULCAN sp. z o.o. ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław  iPrzedszkole  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa Firma ta obsługuje nasze systemy informatyczne lub udostępniają nam narzędzia informatyczne. Dodatkowo odbiorcami tych danych mogą też być placówki pocztowe lub bankowe (pośrednicy w doręczaniu korespondencji lub pośrednicy w transakcjach płatniczych).

Nie pozyskujemy danych z innych źródeł, niż tylko od Państwa. Nie będziemy przekazywali tych danych poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy – kraje Unii Europejskiej, Norwegia, Liechtentein, Islandia).

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek, dotyczący danych osobowych, o:

- dostęp do swoich danych (art. 15 RODO),

- sprostowanie danych (art. 16 RODO),

- usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO),

- ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO).

Po dniu 25 maja 2018 r. mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych można kontaktować się pod numerem telefonu: 783-220-250 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00) lub mailowo daneosobowe@zabki.pl.« powrót