CERTYFIKATY

           

Aktualności
BIP
PARTNERZY

MIASTO ZĄBKI

 Znalezione obrazy dla zapytania radio dzieciom

  Znalezione obrazy dla zapytania chronimy dzieci logo

Opieka specjalistów

Galeria zdjęć: Zajęcia grupowe ze specjalistami.
Zapraszamy do galeri zdjęć, w której znajdziecie Państwo kilka zdjęć z  wyjątkowych zajęć z większą grupą dzieci. Wyjątkowe, ponieważ specjalistyczne zajęcia prowadzone są z jednym dzieckiem lub z małą grupą.
 
 

Rehabilitant i fizjoterapeuta

Terapeuta Integracji Sensorycznej

Psycholog

Logopeda

 INFORMACJA

Dzieci zakwalifikowane na terapię ze specjalistami nie mogą uczestniczyć w zajęciach do czasu dostarczenia przez rodziców pisemnej zgody na ich udział w zajęciach. Z tego względu będziemy prosić Państwa o wypełnienie i dostarczenie dokumentów po przebadaniu wszystkich dzieci i zakwalifikowaniu ich na terapię.

 

 Rehabilitacja i fizjoterapia

Czym jest fizjoterapia?
Fizjoterapia to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy umiejscowiona w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej, którą wykorzystuje się w procesie usprawniania. 
Czym zajmuje się fizjoterapeuta?
Jakie są najczęstsze deficyty ruchowe u dzieci?
Dzieci w wieku przedszkolnym głównie borykają się z wadami postawy ciałaW naszym przedszkolu rolą fizjoterapeuty jest przede wszystkim niesienie pomocy dzieciom posiadającym deficyty w sferze ruchowej. Prowadzone są również badania przesiewowe mające na celu ocenę postawy ciała u dzieci uczęszczających do przedszkola., które najczęściej występują w obrębie kończyn dolnych i kręgosłupa. Oprócz tego do przedszkola uczęszczają dzieci, które z powodu swej choroby wymagają nieustannej rehabilitacji, która znacząco wpływa na poprawę jakości ich życia. 
Jak pracujemy z dziećmi?
Po zbadaniu dziecka wyznaczane są cele, które staramy się osiągać w trakcie trwania procesu fizjoterapii. W pracy z dzieckiem obok ćwiczeń ruchowych – kinezyterapii, wykorzystywane są specyficzne metody terapeutyczne  m.in.  PNF (torowanie nerwowo- mięśniowe), integracja sensoryczna (SI) oraz kinesio taping. Odpowiednie połączenie metod terapeutycznych z zabawą umożliwia przeprowadzenie skutecznej terapii.
„Ruch zastąpi prawie każdy lek,
podczas gdy żaden lek nie zastąpi ruchu”
Dr Wojciech Oczko (1537-1599)
 Fizjoterapeutka 
Michalina Ochrymiuk
 
powrót
 
Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej (SI) na funkcjonowanie dziecka w szkole
Integracja sensoryczna to proces neurologiczny, w którym mózg segreguje, rozpoznaje, interpretuje i łączy ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami, informacje otrzymane ze wszystkich zmysłów tak, aby mogły być użyte do celowego działania (reakcja adaptacyjna). Integracja (współpraca) wszystkich narządów zmysłów do końca okresu przedszkolnego jest już na tyle rozwinięta, że dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki w szkole.
Jeżeli u dziecka zostały zdiagnozowane różnego rodzaju deficyty integracji sensorycznej możemy spodziewać się następujących trudności i problemów, gdy dziecko rozpocznie naukę w szkole:
1.Zaburzenia regulacji napięcia mięśniowego (zwykle jest ono obniżone, stąd szybkie zmęczenie i trudności w koncentracji uwagi podczas zajęć szkolnych, a także problemy z nauką pisania-dziecko będzie miało trudności z odpowiednim utrzymaniem ołówka/długopisu, przez co dłużej będzie uczyło się pisać).
2.Zaburzenia ruchów gałek ocznych (wyizolowane ruchy gałek ocznych od ruchów głowy pozwalają dziecku na śledzenie tekstu w książce bez konieczności jednoczesnego poruszania głową-dzieci z tym zaburzeniem będą dłużej uczyły się czytać, ponieważ czynność ta będzie dla nich męcząca).
3.Zaburzenia obustronnej integracji i sekwencyjności (dziecko będzie miało problemy z wykonywaniem oburącz precyzyjnych czynności np. wycinaniem, podkreślaniem za pomocą linijki itp.).
4.Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej (dziecko będzie miało problemy z nauką pisania, z przepisywaniem tekstu z książki/tablicy do swojego zeszytu, rysowaniem, malowaniem itp.). 5.Zaburzenia planowania ruchu (zdolność planowania motorycznego jest niezbędna przy uczeniu się np. ubierania się, wiązania sznurówek, zapinania guzików, pisania, rysowania i innych. Dziecko z tym zaburzeniem będzie miało problemy ze zrozumieniem poleceń słownych dotyczących ruchu i zdobywaniem nowych umiejętności ruchowych np. na lekcjach W-F-u).
6.Zaburzenia równowagi (dziecko będzie miało problemy z uczeniem się nowych czynności ruchowych np. jazdą na rowerze).
7.Zaburzenia systemu słuchowego, węchowego i dotykowego (dziecko będzie miało problemy z koncentracją uwagi, nadruchliwością i nadpobudliwością, ponieważ układ nerwowy dzieci nadwrażliwych jest przeczulony i w stanie ciągłej gotowości, co powoduje problemy z kontrolowaniem emocji i skupieniem uwagi).
Te i wiele innych zaburzeń integracji sensorycznej sprawiają, że dziecko w szkole będzie czuło się zagubione, sfrustrowane i przemęczone. Odpowiedni program terapeutyczny pomoże mu w poradzeniu sobie z jego problemami i przygotuje do zdobywania wiedzy w szkole.
Katarzyna Skassa
 Pedagog Specjalny, Terapeuta Integracji Sensorycznej
                                                                                                                
   

 Godziny pracy terapeuty SI

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8-13:15

8-13:30

8-16

8-16

(spotkania z rodzicami po uprzednim kontakcie mailowym w godzinach 15-16)

8-14:15

 

 

 


Kamila Pruś (SI)  kprus@eskrzat.pl

Konsultacja po uprzednim kontakcie mailowym

Justyna Świeżak ( Fizjoterapia )  jswiezak@eskrzat.pl


Porady dla rodziców jak postępować z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania zmysłowego.

1. Spróbuj określić, jakiego rodzaju bodźców dziecko poszukuje, a z jakich rezygnuje.

2. Rozpoznaj mocne i słabe strony dziecka.

3. Identyfikuj się z dzieckiem, próbując zrozumieć jego zachowanie, aby łatwiej było ci wprowadzić zmiany.

4. Doceniaj pozytywy, często chwal dziecko.

5. Zachęcaj do wykonywania czynności samodzielnie

6. Proponuj dziecku małe, realne do osiągnięcia cele.

7. Proponuj nowe doświadczenia ruchowe i doznania sensoryczne.

8. Rozplanuj dzień, uprzedzaj o kolejnych zajęciach.

9. Pomóż dziecku w organizacji zadania lub dziel czynności na poszczególne etapy.

10. Myśl realistycznie, nie wymagaj zbyt dużo.

 

Katarzyna Sikora

zródło: nowapediatria.pl

 
ZDJĘCIE1, ZDJĘCIE2.
powrót
 
 Opieka psychologiczna

Opieka psychologiczna

 

Zadaniem psychologa w przedszkolu jest opieka psychologiczna nad wszystkimi dziećmi uczęszczającymi do przedszkola. Do zadań psychologa przedszkolnego należy:

 • prowadzenie obserwacji oraz podejmowanie działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci
  w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  i uzdolnień  dzieci  oraz  przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych;
 • udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich
  do rozpoznanych potrzeb: zajęcia rozwijające funkcje poznawcze, obszary percepcji wzrokowej
  i słuchowej oraz zwiększające zdolność koncentracji, stymulacja rozwoju społeczno – emocjonalnego, ćwiczenia i techniki relaksacyjne obniżające napięcie (elementy treningu radzenia sobie ze stresem);
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc  rodzicom  i nauczycielom  w rozpoznawaniu  i rozwijaniu  indywidualnych  możliwości,  predyspozycji i uzdolnień dzieci;
 • ścisła współpraca z pedagogiem specjalnym, logopedą, terapeutą SI, nauczycielami oraz rodzicami  w celu ujednolicenia systemów wychowawczych oraz w tworzeniu indywidualnych programów terapeutycznych usprawniających i przygotowujących do podjęcia nauki w szkole;
 • poradnictwo psychologiczne podczas spotkań indywidualnych oraz warsztatów;
 • nawiązanie współpracy z placówkami oraz specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną, pedagogiczną, medyczną, kryzysową. Pomoc rodzicom w kontakcie z tymi instytucjami.                                     

 

                                       psycholog Karolina Stanek

                               

PSYCHOLOG

mgr Karolina Stanek-Kazanecka

Kontakt: kstanek.kazanecka@eskrzat.pl


Godziny pracy psychologa 

 

mgr Karolina Stanek-Kazanecka

psycholog

Poniedziałek

8:00 – 13:00

Wtorek

8:00 – 12:00

Środa

12:00 – 16:00

(spotkania z rodzicami po uprzednim kontakcie mailowym)

Czwartek

8:00 – 13:00

Piątek

8:00 – 12:00


kontakt: kstanek.kazanecka@eskrzat.pl


 

Konsultacje dla rodziców

Konsultacja jest formą pomocy dla rodziców dziecka. Polega na zorientowaniu się i określeniu problemu, oraz na szukaniu jego rozwiązań z uwzględnieniem sytuacji oraz możliwości rodziny.

Podczas konsultacji przeprowadzany jest wywiad dotyczący przebiegu ciąży i porodu, funkcjonowania dziecka w niemowlęctwie, funkcjonowania społecznego oraz systemu wychowawczego obowiązującego w domu.

Konsultacje prowadzi mgr Karolina Stanek (psycholog). Na spotkanie proszę umawiać się mailowo: pp3kstanek@vp.pl

 Opieka logopedyczna
PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA (czytaj dalej)

 Publiczne Przedszkole Nr 3 „SKRZAT” w Ząbkach

 "Być człowiekiem to znaczy mówić. Mówić do siebie i innych. Mówić do siebie, aby stawać się sobą, budować własną tożsamość i świadomość, rozwijać osobowość, porządkować doświadczenie i tworzyć własny obraz świata. Rozmawiać z innymi, aby otrzymywać od nich udział w ich doświadczeniu, a także aby dawać się poznać i udzielać im swojego doświadczenia. Język jest potrzebny człowiekowi (...) do bycia osobą wśród swoich i do pełnienia wśród nich ról społecznych."

                                                                                                              (K. Krakowiak, "Dar Języka")

 

Od początku roku szkolnego dzieci objęte są opieką logopedy bezpośrednio współpracującego z pozostałymi terapeutami przedszkolnymi. Początkowo przeprowadzane są badania przesiewowe, które umożliwiają zakwalifikowanie dzieci potrzebujących wsparcia do grup terapeutycznych (od 2 do 4 osób) lub przygotowanie planu terapii indywidualnej. Po zakończeniu badań przesiewowych Rodzice dzieci zakwalifikowanych do terapii dostają do podpisania Zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach logopedycznych, które należy zwrócić do wychowawców grup.

Wszelkie zaburzenia mowy i wady wymowy korygowane są przez specjalistę w sposób przystosowany do wieku i preferencji dzieci. Zajęcia logopedyczne obejmują szeroki wachlarz działań rozwijających sprawności językowe i komunikacyjne: począwszy od usprawniania aparatu artykulacyjnego, funkcji słuchowych, przez wzbogacanie słownika umysłowego i programowanie języka, aż po rozwijanie zdolności manualnych (przygotowujących m.in. do nauki pisania).

 

Warunki uczestnictwa dziecka w terapii logopedycznej:

1. Systematyczna praca z dzieckiem w domu w wymiarze czasu zalecanym przez logopedę, na podstawie ćwiczeń zamieszczonych w zeszycie do zajęć logopedycznych. Działania podejmowane na terapii wymagają utrwalania w domu na bieżąco, w przeciwnym wypadku terapia może być mniej efektywna, wręcz bezcelowa.

2. Konieczność przynoszenia na zajęcia zeszytu (zalecany format A4) z wykonanymi ćwiczeniami logopedycznymi zleconymi przez terapeutę, potwierdzonymi podpisem Rodzica (chyba, że terapeuta zdecyduje, że noszenie zeszytu nie jest obligatoryjne - o czym Rodzic zostanie poinformowany).

3. Informacja o potrzebie skontaktowania się Rodzica z logopedą (bądź umówienia spotkania) zostanie wpisana do zeszytu zajęć logopedycznych, przekazana drogą e-mail lub przez wychowawców grupy.

4. Spotkania i konsultacje z logopedą możliwe są po uprzednim kontakcie e-mailowym zawierającym propozycję terminu i określenie tematu rozmowy - adresy e-mail terapeutów i dni, w których odbywają konsultacje dostępne są na stronie internetowej Przedszkola lub na drzwiach gabinetu logopedycznego.

5. Stosowanie się do zaleceń logopedy, w tym przeprowadzenia dodatkowych badań i konsultacji u innych specjalistów (jeśli zajdzie potrzeba).

6. O fakcie wypisania dziecka z zajęć logopedycznych z powodu zakończenia terapii Rodzic zostanie poinformowany pisemnie w zeszycie bądź poprzez e-mail podany na Zgodzie.

7. Dzieci z wyraźnymi objawami infekcji (zakatarzone, kaszlące) nie mogą uczestniczyć w zajęciach z racji charakteru terapii logopedycznej.

 

Przypominamy, że głównym terapeutą dziecka jest Rodzic, który pod kierunkiem specjalisty ma decydujący wpływ na rozwój mowy dziecka. Brak współpracy ze strony Rodzica wiąże się z nieskutecznością prowadzonej terapii.

 

Logopedzi

 mgr Renata Bronisz

 mgr Joanna Chojnowska

 mgr Małgorzata Przegalińska

  mgr Anna Boruc

  mgr Iwona Aksler


 Godziny pracy logopedów

 

mgr Joanna Chojnowska

logopeda

Poniedziałek

12:00 – 16:00

(spotkania z rodzicami po uprzednim kontakcie mailowym)

Wtorek

7:30 – 12:30

Środa

12:00 – 16:00

Czwartek

7:30 – 12:30

Piątek

12:00 – 16:00


kontakt: jsamua@eskrzat.pl


 

          

 

mgr Małgorzata Przegalińska

logopeda

Wtorek

12:00 – 16:00

Środa

7:30 – 12:00

Czwartek

9:30 – 12:00

(spotkania z rodzicami po uprzednim kontakcie mailowym)


kontakt: mprzegalinska@eskrzat.pl

 

 

     mgr Iwona Akler

logopeda 

kontakt: iaksler@eskrzat.pl


                                                                           

 mgr Renata Bronisz

logopeda

Poniedziałek

7:30 – 12:30

Wtorek

12:00 – 16:00

(spotkania z rodzicami po uprzednim kontakcie mailowym)

Środa

7:30 – 12:30

Czwartek

12:00 – 15:30

Piątek

7:30 – 12:00


kontakt: prbronisz@eskrzat.pl
  mgr Anna Boruc

logopeda 

kontakt: aboruc@eskrzat.pl


 

powrót« powrót