Nasze osiągnięcia
Aktualności
BIP
PARTNERZY

MIASTO ZĄBKI

 Znalezione obrazy dla zapytania radio dzieciom

  Znalezione obrazy dla zapytania chronimy dzieci logo

Nasze zasady

  

Zasady obowiązujące podczas pobytu dziecka w przedszkolu:

 

 • Dziecko ma zagwarantowaną fachową opiekę w dni powszednie każdego tygodnia, w godz. 6:30-17.30, przez 11 miesięcy w roku (organ prowadzący ustala w wakacje 1 miesiąc dyżuru przedszkola).
   
 • Dziecko ma możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, wybieranych przez rodziców, zgodnie z ofertą na dany rok szkolny (dodatkowo płatne).
   
 • Warunkiem pozostawienia dziecka w przedszkolu w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia. Dłuższa nieobecność ciągła dziecka powinna być usprawiedliwiana.
   
 • Dzieciom w przedszkolu nie są podawane lekarstwa w trosce o ich bezpieczeństwo i w związku z istniejącymi przepisami dotyczącymi ochrony zdrowia. Istnieje możliwość podania leków w przypadku chorób przewlekłych, zleconych przez lekarza i po pisemnym upoważnieniu przez rodziców.
   
 • Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców (opiekunów prawnych), bądź inne osoby, które zostały wpisane do karty zgłoszenia dziecka do przedszkola. Nauczyciel weryfikuje tożsamość osób upoważnionych na podstawie wpisu z karty zgodnego z dowodem osobistym osoby upoważnionej.
   
 • Ze względu na realizację podstawy programowej, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizację zadeklarowanego uczestnictwa dzieci w zajęciach dodatkowych odpłatnych prowadzonych przez instruktorów zalecane jest przebywanie dzieci w przedszkolu w godzinach 8:00-16:00, a w przypadku uczestnictwa w nieodpłatnych zajęciach prowadzonych przez nauczycieli w godzinach 8:00-17:00.
 • Realizacja treści zawartych w podstawie programowej trwa pięć godzin w godz. 8.00 - 13.00. Realizacja tych treści może być w niektórych wypadkach przesunięta czasowo, a związane jest to z planowaniem niektórych zajęć dodatkowych, których podstawa programowa nie ujmuje.
   
 • Przedszkole wyposaża dzieci w potrzebne im do wszechstronnego rozwoju pomoce i materiały edukacyjne. Materiały papiernicze zakupowane są w grupach za zgodą rodziców, dotyczy to również kart wspomagających indywidualny rozwój dziecka, których wyboru dokonują nauczyciele.
   
 • Dzieci korzystają z przedszkolnych zabawek, przynoszenie zabawek z domu może mieć jedynie miejsce w przypadku ustalenia zasad ich przynoszenia z nauczycielami w grupie.

O rezygnacji z uczęszczania dziecka do przedszkola rodzice zobowiązani są poinformować z zachowaniem okresu wypowiedzenia.W celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w przedszkolu rodzic zobowiazany jest do zapoznania się ze Statutem Przedszkola oraz regulaminami i procedurami obowiązujacymi w naszej placówce.

 

Bardzo ważne jest:
 

 • Wprowadzanie dziecka do sali zajęć i przekazanie go pod opiekę nauczyciela.
   
 • Telefonicznie ( tel.(22)7624010 )  lub e-mail ( sekretariat@eskrzat.pl  )  zgłaszanie nieobecności dziecka najpóźniej do godziny 8.30 (związane z odpłatnościami).
   
 • Zasięganie informacji o dziecku tylko u nauczyciela grupy, w sprawach dydaktyczno - wychowawczych najlepiej w trakcie umówionego spotkania. Niezbędne, krótkie informacje przekazywane są Państwu na bieżąco.
   
 • Niewchodzenie do sal zajęć dzieci w obuwiu oraz nieprzerywanie bez poważnej przyczyny toku zajęć bądź zabaw.
   
 • Nieprzebywanie rodziców na terenie ogrodu ze względu na bezpieczeństwo dzieci.
   
 • Uczestniczenie w spotkaniach grupowych bez dzieci ze względu na różnorodną tematykę.
   
 • Czytanie na bieżąco informacji znajdujących sie przy każdej z sal,  na stronie internetowej bądź przesyłanych pocztą elektroniczną.
   
 • Podpisywanie każdorazowo zgody na udział dziecka w wycieczkach przedszkolnych. Listy znajdują się u nauczycieli w salach.
   
 • Wcześniejsze telefoniczne ustalanie terminów rozmów z Dyrektorem Przedszkola.
   
 • Dokonywanie stosownych opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w kasie, która znajduje sie na piętrze, lub przelewem na konto;
Rada Rodziców i zajęcia dodatkowehttp://www.eskrzat.pl/rada-rodzic-lw_s_126.html
Opłaty za przedszkole:  http://www.eskrzat.pl/terminy-oplat-za-przedszkole_a_10.html
 
 • Niesiadanie na parapetach w przedszkolu, będących osłoną kaloryferów, jak również  unikanie chodzenia w obuwiu mogącym uszkodzić parkiet bądź linoleum (buty typu szpilki).

do góry« powrót