CERTYFIKATY

           

Aktualności
BIP
PARTNERZY

MIASTO ZĄBKI

 Znalezione obrazy dla zapytania radio dzieciom

  Znalezione obrazy dla zapytania chronimy dzieci logo

Jubileusz SKRZATA

Patronat honorowy nad uroczystością objął Burmistrz Miasta Ząbki Pan Robert Perkowski.

 

Jubileusz 30 – lecia „Skrzata” powoli przechodzi do historii, ale w naszych sercach jest jeszcze żywym wspomnieniem. Pragniemy podziękować naszym przemiłym gościom za przybycie, za tak wiele ciepłych słów i miłych gestów. Takie chwile są podsumowaniem podejmowanego przez nas  codziennego trudu w trosce o dziecko, o jego szczęście, bezpieczeństwo i rozwój. 

Zapraszamy do zapoznania się z listami gratulacyjnymi, jakie otrzymaliśmy z okazji naszego "Jubileuszu 30 - lecia Publicznego Przedszkola nr 3 "SKRZAT""


 

                    

 

Co inni napisali o naszym jubileuszu?

 


 

 

Zapraszamy do naszej galerii:

https://photos.app.goo.gl/JLbxDaeQ0ms8lIDo1

 

Szukasz informacji o naszym jubileuszu? Kliknij:


 

Jubileusz Publicznego Przedszkola nr 3 „SKRZAT” w Ząbkach.

30 lecie naszego przedszkola to dobry czas na odnowienie kontaktów, wspólne rozmowy i wspomnienia.

Serdecznie zapraszamy rodziców, dzieci, absolwentów i przyjaciół Przedszkola do uświetnienia Tego Wydarzenia poprzez:

- udostępnianie wspomnień i zdjęć związanych z naszą placówką;

- radosną twórczość poetycką (wiersz/ rymowanka).

Wyżej wymienione prace (wspomnienia, zdjęcia, wiersze) prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: kbiniszewska@eskrzat.pl lub złożyć w wersji papierowej do wychowawców grup.

Na prace czekamy do dnia 20 listopada 2017r.

Mamy nadzieję, że będzie ich wiele i umilą oraz uatrakcyjnią Uroczystości związane z obchodami Jubileuszu.

 


URODZINY "SKRZATA"

Drogie Panie i Panowie!

Coś Wam dzisiaj szybko powiem:

To nie żarty, ani kpiny -

SKRZAT obchodzi urodziny!

SKRZAT dorosły jest  to wiecie,

Już 30 lat na świecie.

Bawi, uczy, wychowuje,

Każdym się zaopiekuje.

Więc rodzice, goście mili

Chcemy byście z nami byli!

Do zabawy zapraszamy

I wiersze o SKRZACIE wymyślamy.

Na wszystkie prace czekamy z uśmiechem

Wieść o nich w przedszkolu odbije się echem.

A wszystkie utwory ciekawej treści

Strona Facebooka w sobie pomieści.

powrót


Zapraszmy do zapoznania się artykułem dotyczącym naszego jubileuszu opublikowanym na stronie Urzędu Maiasta Ząbki

link niżej

http://www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2017-10/przedszkole-skrzat-konczy-30-lat

 

powrót


Nasi absolwenci


Zapraszmy do naszej zakładki. link niżej

http://www.eskrzat.pl/o-nas/nasi-absolwenci_s_86.html

 

powrót

 


Regulamin konkursu plastycznego

Pliki do pobrania:

"Moje wspomnienia z przedszkola"

PDF  regulaminu

Zgoda rodzica

List do naszych ABSOLWENTÓW

 

Droga uczennico,  drogi uczniu.

Czy jesteś absolwentem naszego przedszkola?
Jeśli tak, pokaż nam swoje wspomnienia ze Skrzata, kiedy miałeś 3-6 lat.

Pochwal się umiejętnościami uchwycenia i przedstawienia przeszłości w formie plastycznej.
Przedszkole „SKRZAT obchodzi  w tym roku 30 lecie swojego istnienia.

Z tej okazji mamy zaszczyt zaprosić Cię do udziału w konkursie p.t
„Moje wspomnienia z przedszkola.”

Co trzeba zrobić, aby wygrać?
Zapoznaj się z regulaminem konkursu, poproś swoich rodziców o podpisanie zgody 

i przynieś swoją pracę do naszego przedszkola „SKRZAT”.


Na Twoją pracę czekamy do 17 listopada.


Do zobaczenia w przedszkolu.

 

 

Regulamin konkursu plastycznego

"Moje wspomnienia z przedszkola"

§ 1 Cele konkursu

Celem konkursu jest:

1.       Podzielenie się własnymi wspomnieniami  i przeżyciami z pobytu w przedszkolu

2.       Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży

3.       Rozwijanie wyobraźni u dzieci

 

§ 2 Organizator konkursu

1.            Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole nr 3 "SKRZAT" w Ząbkach

2.            Temat prac konkursowych brzmi: „Moje wspomnienia z przedszkola”.

3.            Konkurs kierowany jest do  uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych byłych absolwentów Publicznego Przedszkola nr 3 SKRZAT w Ząbkach.

 

§ 3 Warunki uczestnictwa w konkursie:

1.       Prace należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 17.11.2017. w sekretariacie Publicznego Przedszkola nr 3 "SKRZAT" w Ząbkach ul. Westerplatte 1/11

2.       Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice plastycznej płaskiej bez użycia materiałów sypkich.

3.       Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.

4.       Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły, nr telefonu do kontaktu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

5.       Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.

6.       Do pracy należy dołączyć wydrukowane i podpisaną ZGODĘ RODZICA

 

§ 4 Wyniki konkursu i nagrody:

 

·         Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów .

·         Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

·         Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające tytuły nagrodzonych opowiadań oraz imiona i nazwiska zwycięzców podczas uroczystości związanych z 30 leciem placówki. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronach internetowych www.eskrzat.pl oraz w lokalnych mediach.

·         Nagrodą główną w konkursie będzie atrakcyjna niespodzianka,

·         Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości 30 - lecia Publicznego Przedszkola nr 3 "Skrzat" 6.12.2017 r. o godz. 13:00.

·         Dodatkowo przyznane będą nagrody za drugie, trzecie

·         Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.

·         Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

·         Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:

·         Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas uroczystości oraz na opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych www.eskrzat.pl  oraz w innych lokalnych mediach.

·         Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.

·         Administratorem danych osobowych wymienionych w par. 3 ust. 4 jest Publiczne Przedszkole nr 3 „Skrzat” w Ząbkach, z siedzibą przy ul. Westerplatte 1/11, 05-091 Ząbki. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu udziału dziecka w konkursie oraz w celach kontaktowych. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do ich treści oraz możliwość ich poprawiania. Dane nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do dostępu do danych na podstawie odrębnych przepisów. Podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie ich uniemożliwi dziecku wzięcie udziału w konkursie.

·         Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.eskrzat.pl

·         Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

·         Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

·         Organizator zastrzega sobie prawo do:

·         a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

·         b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

·         c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

·         d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

 

ZGODA RODZICA

............................................................. (miejscowość, data)

Wyrażam zgodę na udział

.........................................................................................................................................,

(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu)

którego jestem prawnym opiekunem, w Konkursie Plastycznym „Wspomnienia z przedszkola".

 Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia. Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  moich i mojego dziecka przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu.

.................................................................... podpis rodzica/opiekuna« powrót