MEN
Aktualności
BIP
Partnerzy

MIASTO ZĄBKI

 Aktualności

 

 Szanowni Rodzice!

Wszystkich Rodziców dzieci z grup nowo przyjętych do Publicznego Przedszkola nr 3 „SKRZAT” w Ząbkach zapraszamy na spotkanie organizacyjne z Dyrektorem, które odbędzie się w auli naszego przedszkola.

Po spotkaniu z Dyrektorem odbędą się spotkania w salach z wychowawcami grup:

·    Spotkania dla rodziców dzieci z grup: I,IV,V,VI,VIII odbędą się 13 maja 2015 r. o godz. 17:00.

·    Spotkania dla rodziców dzieci z grup: IX,X,XI,XII,XV odbędą się 14 maja 2015r. o godz. 17:00.

Proszę sprawdzić, numer grupy do której będzie uczęszczało dziecko.

Z uwagi na omawianie ważnych spraw organizacyjnych bardzo prosimy o obecność na spotkaniu tylko rodziców lub opiekunów bez obecności dzieci.

Jednocześnie informujemy, jeżeli ktoś z Państwa będzie miał problem z zorganizowaniem na ten czas opieki dla swojego dziecka, możliwe jest zapewnienie opieki przez przedszkole pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia do sekretariatu w dniach 11, 12 maja 2015r. 


Szanowni Rodzice,

 Znalezione obrazy dla zapytania nivea podwórko

 

Miło nam Państwa poinformować, że miasto Ząbki bierze udział w Konkursie „Podwórko NIVEA”. Już od 1 kwietnia zgłoszona przez miasto lokalizacja placu zabaw przy ul. Bukowej w Ząbkach bierze udział w ogólnopolskim konkursie.
Konkursowa rywalizacja polega na aktywnym głosowaniu na zgłoszoną lokalizację za pośrednictwem aplikacji na stronie:www.nivea.pl/podworko.
Konkurs jest dwutorowy. W każdej turze zostanie wyłonionych wyłonionych 20 zwycięskich lokalizacji spośród biorących udział w konkursie. Dane zwycięskiej lokalizacji oraz uczestnika zostaną opublikowane na powyższej stronie. Pierwsza tura trwa od 1 do 30 kwietnia br., druga od 1 do 30 maja br. i ogłoszenie wyników konkursów nastąpi odpowiednio dla I tury – 1 maja, dla II tury 1 czerwca. Rodzinne podwórka NIVEA powinny powstać w zwycięskich lokalizacjach do końca 2015 r.!
40 zwycięskich lokalizacji, w tym może być nasza – ząbkowska !
Codziennie każdy mieszkaniec ma możliwość oddania jednego głosu, a im więcej głosów, tym większa szansa, że Ząbki znowu ”wyklikają” sobie plac zabaw!
Zatem od 1 kwietnia znowu pełna mobilizacja i klikamy!!! Zachęcamy Rodziców przedszkolaków do oddawania swoich głosów!!! Kolejny plac zabaw możemy mieć znowu zupełnie za darmo, jeżeli tylko zmobilizujemy się do działania!!!


Szanowni Państwo,

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym z roczników 2010 i 2011,

które nie zostały przyjęte do przedszkoli publicznych, a

zamieszkujący na terenie Miasta Ząbki

 

 

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/ 2016 w Mieście Ząbki zakończyła się 31 marca 2015 roku. 27 kwietnia 2015 r. w poszczególnych placówkach zostaną wywieszone listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli.

Zgodnie z art. 1 ust. 4c ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Z dnia 18 lipca 2013 r.) dyrektor przedszkola, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę- także dyrektor szkoły, zawiadamia pisemnie rodziców dziecka o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego do dnia 30 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który została przeprowadzona rekrutacja.

Zgodnie z art. 1 ust 4b ww. ustawy jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 90 ust. 1b, lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c,  przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu lub w tej innej formie wychowania przedszkolnego, dyrektor przedszkola informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola burmistrza. W tym przypadku burmistrz jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole albo inną publiczną formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 90 ust. 1b, które mogą przyjąć dziecko. Czas pracy wskazanego przez Burmistrza innego publicznego przedszkola albo innej publicznej formy wychowania przedszkolnego, albo niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 90 ust. 1b, powinien być zbliżony do czasu pracy odpowiednio przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, o przyjęcie do których ubiegali się rodzice dziecka.

Uprzejmie informuję, iż Burmistrz Miasta Ząbki pisemnie wskaże rodzicom dzieci pięcioletnich i czteroletnich- które nie zostały przyjęte do wnioskowanych placówek- miejsce do realizacji wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Ząbki w maju 2015 r.

 

                                                                                  Referat Oświaty i Polityki Społecznej

                                                                                              Urzędu Miasta Ząbki

 

Szanowni  Rodzice!

Informujemy, że w dniu 20.04.2015 w godzinach 15:00 – 17:30  są podane do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola nr 3 „SKRZAT.”

Bardzo prosimy o przybycie w tym dniu rodziców / prawnych opiekunów, którzy wnioskowali o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2015/2016,  w celu  potwierdzenia wyboru naszego przedszkola.

Potwierdzenie wyboru przedszkola przez Państwa jest warunkiem umieszczenia kandydata na liście przyjętych do Publicznego Przedszkola nr 3 „SKRZAT” w Ząbkach.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych otrzymają w tym dniu  niezbędne podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania  naszej  placówki.

Jednocześnie będziecie Państwo proszeni o przekazanie istotnych   informacji dotyczących  dziecka, które mogą mieć  znaczący wpływ na jego funkcjonowanie w przedszkolu – wypełnienie „Karty informacyjnej.”

Informacje przez Państwa podane, są niezbędne do  zapewnienia  jak najlepszych warunków dla  rozwoju   Państwa dzieci.

         W tych godzinach,  będzie również  możliwość spotkania  i rozmowy z nauczycielami, którzy będą sprawować opiekę nad Państwa dziećmi oraz  obejrzenia bazy lokalowej  przedszkola.

Informujemy, że  osoby, które w tym dniu nie będą mogli dopełnić w/w formalności, będą miały możliwość to uczynić do dnia 24.04.2015r. w godz. 8:00-16:00 w  sekretariacie przedszkola.


UŚMIECH DZIECKA- ÓSMY KOLOR TĘCZY

III Konkurs Fotograficzny Optymistycznych Przedszkoli

Adresaci: Rodzice i dzieci z Optymistycznych Przedszkoli.

Technika pracy: zdjęcie na papierze fotograficznym w formacie A4

Warunki uczestnictwa:
- uczestnicy konkursu maja za zadanie wykonanie zdjęcia pod hasłem "Uśmiech dziecka - ósmy kolor tęczy".
- technika pracy - zdjęcie jako dobitka na papierze fotograficznym w formacie A-4.


Każda praca powinna zwierać informacje:

-czytelny podpis z imieniem i nazwiskiem na odwrocie zdjęcia: kto je wykonał i kto jest na zdjęciu,
- nazwę, adres, telefon placówki, do której uczęszcza dziecko zapisane na odwrocie zdjęcia,
- nadanie tytułu i zapisanie na odwrocie zdjęcia,

- każdy z uczestników powinien wypełnić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i na upowszechnienie wizerunku dziecka i dołączyć do zdjęcia.
- zdjęcie może przedstawiać jedno dziecko w wieku przedszkolnym.

- Zdjęcia zniszczone w transporcie, nieopisane, bez pisemnej zgody na upowszechnianie wizerunku, wysłane po terminie nie bedą brane pod uwagę przez jury konkursu.

- Konkurs oceni powołana komisja, która wyłoni zwycięzców (liczy sie oryginalność, pomysłowość i atrakcyjność fotografii).

- wszystkie fotografie przechodzą na własność organizatora i po konkursie będą wykorzystane do celów wystawowych w przedszkolu i poza nim.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

1 czerwca 2015r.

strona internetowa przedszkola, będacego organizatorem konkursu:

ps48.ugu.pl

Termin dostarczenie zdjęć:

do 7 maja 2015r. w grupach u nauczycielek


10 kwietnia 2015 roku o godzinie 14 w naszym przedszkolu odbył się Pokaz Szermierki. Pokaz skierowany był do starszych przedszkolaków a poprowadzili go Kamil i Sebastian Więch.

 

 


 

 Znalezione obrazy dla zapytania stadion dolcan arena ząbki

 

W dniu 9 kwietnia 2015 o godz. 12.00 na stadionie Dolcan Arena odbył się międzynarodowy mecz towarzyski Kobiet reprezentacji Polski i Francji. W tym wydarzeniu uczestniczyły grupy 5- i 6- latków z naszego przedszkola.

Nasze przedszkole zostało wyróżnione za ciekawe przebrania i wzorowe kibicowanie. Serdecznie dziękujemy Rodzicom za przygotowanie strojów sportowych i akcesoriów dla dzieci. 

 Dyrektorzy Skrzata na Ogólnopolskim Zjeździe Optymistycznych Przedszkoli

O tym, jak i dlaczego  optymizmu warto uczyć się już w wieku dziecięcym, nie trzeba nikogo przekonywać. Nie trzeba było też przekonywać uczestników XIV Zjazdu Optymistycznych Przedszkoli, którzy w pełni zgadzali się  z tym, co kiedyś powiedział  Alan Loy Mc Ginnis:  „ Optymiści lepiej się uczą, są zdrowsi, więcej zarabiają, zakładają długotrwałe i szczęśliwe małżeństwa, utrzymują więź ze swoimi dziećmi, a nawet dłużej żyją.”

czytaj dalej


Dzień 2 kwietnia jest Światowym Dniem Autzymu organizowanym pod hasłem "Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu".


Po raz trzeci nasze Przedszkole wsparło tę akcję.
Chcemy podnosić świadomość społeczną na temat tego zaburzenia, które jest jednym
 z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata (wg ONZ).

Tego dnia ubieramy się na niebiesko.

W każdej grupie nauczyciele we współpracy ze specjalistami (psycholog, pedagog specjalny, logopeda, fizjoterapeuta, specjalista integracji sensorycznej) zapoznają dzieci
 i rodziców z tematyką autyzmu. Wszystkie grupy wykonują  kotyliony z logiem akcji oraz uświetniają ten dzień przez wykonanie symbolicznej pracy plastycznej na auli przedszkola.


20.03.2015 r w naszym przedszkolu obchodziliśmy Pierwszy Dzień Wiosny. Pożegnamy zimę i powitamy wiosnę razem z zaproszonymi gośćmi - Strażą Pożarną.


 

27.02. 2015 w przedszkolu gościliśmy przedstawicieli PKP PLK S.A., którzy poprowadzili z dziećmi zajęcia w ramach kampanii "Bezpieczny przejazd. Zatrzymaj się i żyj"

 

 20.02.2015r. odbyła się wycieczka do teatru w Zielonce. Dzieci obejrzały przedstawienie pt. "Alicja w krainie czarów"


Nasi mali artyści ponownie wyróżnieni! 

 

 W Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach 14 stycznia 2015r. odbył się przegląd jasełkowy pt: "Dzieciaki z wesołą nowiną", w którym uczestniczyli nasze przedszkolaki. Dzieci z gr. VIII przedstawiły jasełka pt: "Wigilijny wieczór i zajęły II miejsce, a dzieci z gr. XVI przedstawiły " Opowieść Bożego Narodzenia opowiemy Wam" i zajęły III miejsce. Serdecznie gratulujemy zajęcia zaszczytnych miejsc!


Podziękowanie ze Świetlicy Środowiskowej w Ząbkach

 

 


Najwyższa ocena dla „SKRZATA”

Od 3 do 5 grudnia 2014 roku w Publicznym Przedszkolu Nr 3 „SKRZAT” trwały czynności związane z procesem ewaluacji zewnętrznej wynikającej z nadzoru pedagogicznego. Badanie zostało zrealizowane przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji z Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Objęto nim nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy), rodziców i partnerów przedszkola (wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z Burmistrzem Miasta Ząbki Robertem Perkowskim, ankietę i wywiad indywidualny z dyrektorem przedszkola Jolantą Salak. Dokonano także analizy dokumentacji.

czytaj dalej

 


 altDrodzy Rodzice!                                                                                   

Z przyjemnością informujemy, że od 05.02.2015 r. rozpoczniemy działalność Klubu Rodzica w ramach którego odbędzie się cykl 10 spotkań warsztatowych (łącznie 40 godzin) pt. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Program ten przeznaczony jest dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z własnym dzieckiem. Głównym celem warsztatu jest wsparcie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi. Skupimy się na nauce umiejętności lepszego porozumiewania się z naszymi pociechami, refleksją nad własną postawą wychowawczą, a także wymianą doświadczeń z innymi rodzicami.

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: 

Wychowywać to kochać i wymagać.

Realizacja: 
40 godzin dydaktycznych (cykl dziesięciu spotkań raz w tygodniu ok. 3h zegarowych) – 05.02; 12.02; 19.02; 26.02; 05.03; 12.03; 19.03;  26.03; 09.04; 16.04.2015 r.;   godzina:17.30-20.30;                                                                                                             

miejsce: Publiczne Przedszkole nr 3 „Skrzat”;
liczebność grupy 12-15 (max.) osób
metoda pracy:  warsztatowa.

Warsztat w całości zostanie przepr

Aktualności: 

Optymistyczne Przedszkole

więcej »

Data dodania: 2014-09-05

Wydarzenia w grupach

więcej »

Data dodania: 2013-10-13

Nowe projekty eTwinning

więcej »

Data dodania: 2013-05-03

Powiatowa Karta Rodziny

więcej »

Data dodania: 2013-03-22

Terminy opłat za przedszkole


więcej »

Data dodania: 2012-10-05
« powrót